ชื่อ - สกุล :นางสาวอรณิชชา หาชื่น
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :