รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 awegwagawg( อ่าน : 208 / ดาวน์โหลด : 280 ) เจ้าของ agweawg
21/ก.พ./2560
งานวิจัยทั่วไป FullText
2 ewaeae( อ่าน : 219 / ดาวน์โหลด : 277 ) เจ้าของ aweaweaew
17/ก.พ./2560
งานวิจัยทั่วไป FullText
3 iuliul ( อ่าน : 571 / ดาวน์โหลด : 312 ) เจ้าของ iuliul
14/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 skdjfksdk( อ่าน : 246 / ดาวน์โหลด : 353 ) เจ้าของ khfjskfh
24/ก.ค./2559
งานวิจัยทั่วไป FullText
5 Flash Over Was Here~~hacked~~Iran Security Team( อ่าน : 401 / ดาวน์โหลด : 450 ) เจ้าของ Flash Over Was Here~~hacked~~Iran Security Team
6/ม.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
6 test( อ่าน : 418 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ test
14/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนนามนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ( อ่าน : 1124 / ดาวน์โหลด : 231 ) เจ้าของ นางรจนา สังข์ชาตรี
4/ก.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 เผยแพร่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 2113 / ดาวน์โหลด : 1071 ) เจ้าของ นายเทวัญ ภูพานทอง
2/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 ชุดกิจกรรมการเรียนประกอบการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียน แรง และกฎการเคลื่อนที่ เล่มที่ 1 เรื่อง แรง และแรงลัพธ์( อ่าน : 1958 / ดาวน์โหลด : 1329 ) เจ้าของ นางปริญญา ชังคะนารถ
18/มิ.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา FullText
10 การใช้กลวิธีการเรียนแบบพี แอล เอ เอ็น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1379 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายวัชรกร ศิริคริสตธรรม
16/พ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 การสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1177 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวณัชชริดา ศิริกุล
12/พ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียน รายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) เรื่อง สมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1196 / ดาวน์โหลด : 2315 ) เจ้าของ นางสาวออนอนงค์ ใจศิริ
12/พ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1568 / ดาวน์โหลด : 452 ) เจ้าของ นางละมัย พลเยี่ยม ครูชำนาญการ
9/ธ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1549 / ดาวน์โหลด : 1026 ) เจ้าของ นายเทวัญ ภูพานทอง
3/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.) รุ่นที่ 14/2554 ( อ่าน : 1277 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนนามนพิทยาคม
30/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>