ประเภท : ศิษย์เก่า...น่าเอาอย่าง
เรื่อง : นางสาวพัชราภรณ์ บุตตะนันท์
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2395
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
พิมพ์ ชื่อ – สกุล: นางสาวพัชราภรณ์  บุตตะนันท์

จบปริญญาตรีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ทำงาน:  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ (part time)
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550