ทำเนียบบุคลากร

นายอัคเรศศ์ ป้องกัน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอัคเรศศ์ ป้องกัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุรัญญา คำแสน : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุรัญญา คำแสน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวัลภา จำปาลี : คุณครูผู้ทรงคุณค่า

นางวัลภา จำปาลี

คุณครูผู้ทรงคุณค่า

นางสุพรรณี วิเศษสอน : หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสุพรรณี วิเศษสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวพิมมาดา ศิริกุล : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมมาดา ศิริกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางกำไล ตุระซอง : หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกำไล ตุระซอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสำเร็จ สุวรรณธาดา : หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสำเร็จ สุวรรณธาดา

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางวรรเพ็ญ สีแก้วก่ำ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางวรรเพ็ญ สีแก้วก่ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสิรินุช สีสิงห์ : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสิรินุช สีสิงห์

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย