ทำเนียบบุคลากร

นายอัคเรศศ์ ป้องกัน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอัคเรศศ์ ป้องกัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุรัญญา คำแสน : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุรัญญา คำแสน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวัลภา จำปาลี : คุณครูผู้ทรงคุณค่า

นางวัลภา จำปาลี

คุณครูผู้ทรงคุณค่า

นางสุพรรณี วิเศษสอน : หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสุพรรณี วิเศษสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวพิมมาดา ศิริกุล : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมมาดา ศิริกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางกำไล ตุระซอง : หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกำไล ตุระซอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสำเร็จ สุวรรณธาดา : หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสำเร็จ สุวรรณธาดา

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางวรรเพ็ญ สีแก้วก่ำ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางวรรเพ็ญ สีแก้วก่ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวิกา แสงฤทธิ์ : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวิกา แสงฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสิรินุช สีสิงห์ : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสิรินุช สีสิงห์

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี : ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวออนอนงค์ ใจศิริ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวออนอนงค์ ใจศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายใจ วงษ์สง่า : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายใจ วงษ์สง่า

ครูชำนาญการพิเศษ

นางละมัย พลเยี่ยม : ครูชำนาญการพิเศษ

นางละมัย พลเยี่ยม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทวัญ ภูพานทอง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทวัญ ภูพานทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา โทจันทร์ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา โทจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสนิดาพร รอดไว : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสนิดาพร รอดไว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางคมขำ บุ่งนาแซง : ครูชำนาญการ

นางคมขำ บุ่งนาแซง

ครูชำนาญการ

นางสาวสายชล สิมสิน : ครู คศ.1

นางสาวสายชล สิมสิน

ครู คศ.1

นายสุรสิทธ์ เพริศแก้ว : ครูอัตราจ้าง

นายสุรสิทธ์ เพริศแก้ว

ครูอัตราจ้าง

นายทวีศักดิ์ แจ่มพงษ์ : พนักงานราชการ

นายทวีศักดิ์ แจ่มพงษ์

พนักงานราชการ

นายชาติเกรียงไกร โสภาการ : พนักงานราชการ

นายชาติเกรียงไกร โสภาการ

พนักงานราชการ

นางสาวสิริรัตน์ ประชานันท์ : ครูธุระการ

นางสาวสิริรัตน์ ประชานันท์

ครูธุระการ

นายประยงค์ ชัยศรี : นักการภารโรง

นายประยงค์ ชัยศรี

นักการภารโรง

นางสาวปริชาติ ปากสีมน : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปริชาติ ปากสีมน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปิยพร ไชยโสดา : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปิยพร ไชยโสดา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวชลิตา จุฑาการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวชลิตา จุฑาการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายวทัญญู หอมหวล : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายวทัญญู หอมหวล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวธัชมาภรณ์ พรมดี : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวธัชมาภรณ์ พรมดี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายมานิจ ศิริกาญจน์ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายมานิจ ศิริกาญจน์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุจิตตรา ชิวสารี : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุจิตตรา ชิวสารี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุธาสินี ใครบุตร : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุธาสินี ใครบุตร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปิยากมล ตงธิ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปิยากมล ตงธิ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์