หน้าหลัก
@_@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปการพูด @_@
คำนำ
ความสำคัญของการพูด
จะแก้ความประหม่าหรืออาการสั่น
ได้อย่างไร
หลักย่อ ๆ สำหรับการเตรียมการพูด
การเตรียมตัวพูด
องค์ประกอบการพูดในโอกาสต่าง ๆ
การปรากฏกายบนแท่นพูดอย่างไรถึง
จะดูด
เปิดฉากการพูดอย่างไรจึงจะไปได้สวย
ข้อควรจำเวลาเปิดฉากการพูด
พูดจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้
อย่างไร
วิธีการทำให้จำได้ดี
สรุป
บรรณานุกรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
องค์ประกอบการพูดในโอกาสต่าง ๆ (ต่อ)
 
  ๕. กล่าวมอบรางวัล หรือมอบตำแหน่ง  
    ก. มอบตำแหน่ง  
    - ชมเชยความสามารถและความดีเด่นของผู้ได้รับมอบตำแหน่ง  
    - ความหมายและเกียรตินิยมของตำแหน่งนี้  
    - ฝากความหวังไว้กับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่  
    - มอบของที่ระลึก...(อาจยกของนั้นชู และอธิบายความหมายก่อน)  
    - สัมผัสมือและปรบมือให้เกียรติ  
    ข. รับมอบตำแหน่ง  
    - ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจและให้เกียรติ  
    - ชมเชยผู้ที่กำลังพ้นตำแหน่ง  
 
- แถลงนโยบาย ให้คำสัญญา และรักษาเกียรติ  
    - ขอความร่วมมือจากกรรมการและสมาชิกทุกคน  
  ๖. กล่าวต้อนรับ  
    ก. ต้อนรับสมาชิกใหม่  
    - ความสำคัญ และความหมายของสถาบัน  
    - หน้าที่และสิทธิที่สมาชิกพึงจะได้รับ  
    - กล่าวยินดีต้อนรับ  
    - มอบเข็มสัญลักษณ์ (ถ้ามี) สัมผัสมือ  
    ข. ต้อนรับผู้มาเยือน  
    - เล่าความเป็นมาของสถาบันโดยย่อ  
    - ความรู้สึกยินดีที่มีโอกาสต้อนรับ  
    - มอบหนังสือหรือของที่ระลึก  
    - แนะนำให้ที่ประชุมรู้จักและเชิญกล่าวตอบ  
  ๗. กล่าวแนะนำผู้พูด - องค์ปาฐก  
    - เหตุที่ต้องพูดเรื่องนี้  
    - ความรู้ ประสบการณ์ และความสำคัญของผู้พูด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้  
    - สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ทำให้ผู้พูดอยากพูด และผู้ฟังอยากฟัง  
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
 
 
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.