หน้าหลัก
@_@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปการพูด @_@
คำนำ
ความสำคัญของการพูด
จะแก้ความประหม่าหรืออาการสั่น
ได้อย่างไร
หลักย่อ ๆ สำหรับการเตรียมการพูด
การเตรียมตัวพูด
องค์ประกอบการพูดในโอกาสต่าง ๆ
การปรากฏกายบนแท่นพูดอย่างไรถึง
จะดูด
เปิดฉากการพูดอย่างไรจึงจะไปได้สวย
ข้อควรจำเวลาเปิดฉากการพูด
พูดจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้
อย่างไร
วิธีการทำให้จำได้ดี
สรุป
บรรณานุกรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ความสำคัญของการพูด
 
  พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นบทบาลีไว้ว่า  
 
"สุภาสิตา จะ ยาวาจา
 
 
เอตัมมัง คะละมุตตะมัง"
 
 
(การพูดดีเป็นมงคลอันประเสริฐแก่ชีวิต)
 
  บุคคลที่จะประสบความสำเร็จนอกจากจะเป็นผู้ที่มี  
    - ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ (ปัญญาพละ)  
    - ความขยันขันแข็ง (วิริยะพละ)  
 
- ความความซื่อสัตย์สุจริต (อนวัชระพละ) แล้วองค์ประกอบสำคัญที่สุดคือ สังคพละ หรือ  
  สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สังเคราะห์คน วางตนเหมาะสม  
    ปิยะวาจา แปลว่า "วาจาอันเป็นที่รัก" คือคำพูดที่มีแต่ประโยชน์ แก่คนพูดและคนฟัง ครองใจ  
  ผู้อื่นได้เพราะ  
    1. สร้างเสน่ห์ให้ตัวผู้พูด  
    2. สร้างพลังอำนาจให้ตัวผู้พูด  
    3. สร้างความเชื่อถือให้ตัวผู้พูด  
    พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "ชื่อว่าวาจาหยาบ ย่อมทำความพินาศไม่เพียงเป็นที่ไม่น่าพอใจของคน  
  เท่านั้น แม้แต่สัตว์เดียรัจฉาน ก็ไม่พอใจด้วย"  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 ทรงให้ความสำคัญแก่ "ปาก" ไว้ในพระราชนิพนธ์  
  วิวาหพระสมุทร ไว้ดังนี้  
   
ปากเป็นเอก
เลขเป็นโท
โบราณว่า
   
   
หนังสือเป็นตรี
มีปัญญา
ไม่เสียหลาย
   
   
ถึงรู้มาก
ไม่มีปาก
ลำบากกาย
   
   
มีอุบาย
พูดไม่เป็น
เห็นป่วยการ
   
    สุนทรภู่ กวีเอกได้สาธกให้เห็นความสำคัญของการพูดไว้ในบทประพันธ์ของท่านว่า "คนเราเป็น  
  ที่รักที่นิยมก็อยู่ที่คำพูด หรืออาจจะเดือดร้อนก็เพราะคำพูด"  
   
เป็นมนุษย์
สุดนิยม
ที่ลมปาก
   
    จะได้ยาก
โหยหิว
เพราะชิวหา
   
    แม้พูดดี
มีคน
เขาเมตตา
   
    จะพูดจา
จงพิเคราะห์
ให้เหมาะความ
   
           
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
 
 
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.