หน้าหลัก
@_@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปการพูด @_@
คำนำ
ความสำคัญของการพูด
จะแก้ความประหม่าหรืออาการสั่น
ได้อย่างไร
หลักย่อ ๆ สำหรับการเตรียมการพูด
การเตรียมตัวพูด
องค์ประกอบการพูดในโอกาสต่าง ๆ
การปรากฏกายบนแท่นพูดอย่างไรถึง
จะดูด
เปิดฉากการพูดอย่างไรจึงจะไปได้สวย
ข้อควรจำเวลาเปิดฉากการพูด
พูดจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้
อย่างไร
วิธีการทำให้จำได้ดี
สรุป
บรรณานุกรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
องค์ประกอบการพูดในโอกาสต่าง ๆ
 
  ๑. กล่าวแสดงความยินดี  
    ก. แสดงความยินดีต่อการรับตำแหน่งใหม่  
    - กล่าวในนามของใคร  
    - ยกย่องในความวิริยะอุตสาหะ และคุณความดี  
    - อวยพรหรือมอบของที่ระลึก  
    - อย่าชักชวนผู้ฟังปรบมือ ให้เขาตัดสินใจเอง หรือปรบมือนำ  
    ข. กล่าวตอบ  
    - ขอบคุณ  
    - ปวารณาตัวรับใช้ ยืนยันความเป็นกันเอง  
    - อวยพรตอบ  
 
๒. กล่าวไว้อาลัย
 
 
ก. กล่าวให้เกียรติผู้ตาย  
    - ยกย่องคุณความดี  
    - ให้เกียรติและความอบอุ่นแก่ญาติ  
    - ชักชวนให้ยืนไว้อาลัย (ไม่ควรมีการปรบมือ)  
    ข. กล่าวแสดงความอาลัยในโอกาสย้ายงาน  
    - ชมเชยในผลงานที่ปฏิบัติ  
    - กล่าวถึงความรัก ความผูกพันของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกคน  
    - หวังว่าจะก้าวหน้าและทำประโยชน์ต่อไป  
    - อวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและประสบความสำเร็จ  
  ๓. กล่าวอวยพร  
    ก. การขึ้นบ้านใหม่  
    - ความสำเร็จของครอบครัวอยู่ที่การมีบ้านอาศัย  
    - ความซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียรของเจ้าบ้าน  
    - อวยพรใจประสบความสุข  
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
 
 
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.