"); Answers.document.write("

ตรวจคำตอบ...ครั้งที่ "+CkAns.toString()+"

"); Answers.document.write("

คุณได้คะแนน "+i.toString()+" / "+t.toString()+"

"); var currentGrade=new String var currentComment=new String currentGrade="" currentComment="" if (i>=0) { currentGrade="F"; currentComment=" แย่จังทำไม่ได้เลย !"; } if (i>=5) { currentGrade="D"; currentComment=" ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง"; } if (i>=7) { currentGrade="C"; currentComment=" ทำได้ไม่เลวเลย อยู่ในระดับพอใช้"; } if (i>=8) { currentGrade="B"; currentComment=" อยู่ในระดับดีมาก !"; } if (i>=10) { currentGrade="A"; currentComment=" เก่งมากคุณยอดเยี่ยมที่สุด !"; } Answers.document.write("

คุณได้ระดับคะแนน "+currentGrade+currentComment+"

"); Answers.document.write('

'); Answers.document.write('

http://www.namonpit.ac.th

'); }


แบบทดสอบหลังเรียน

คำสั่ง : จงพิมพ์คำตอบ คำว่า ถูก ลงในช่องของข้อที่คิดว่าถูก และพิมพ์คำว่า ผิด ลงในช่องที่ของข้อที่คิดว่าผิด


. ๑.การเขียนเรียงความเป็นการนำถ้อยคำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นเรื่องราว
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๒.การเรียงความที่ดีต้องใช้ภาษากระทัดรัด เข้าใจง่้าย ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีหลักฐานอ้างอิง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๓.คำนำเป็นส่วนสำคัญที่สุด โดยต้องนำเสนอหลักการต่าง ๆ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๔.คำนำจะทำให้ผู้อ่านทราบว่า เรื่องที่อ่านมีเนื้อเรื่องไปในทำนองใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๕.เนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์กับท้องเรื่อง มีสาระอัตถประโยชน์ แก่ผู้อ่านอย่างมีลำดับขั้นตอน
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๖.ความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของใจความในย่อหน้าคือความหมายของสัมพันธภาพ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๗.การเรียงลำดับใจความตามความเหมาะสมภายในแต่ละย่อหน้าคือความหมายของสัมพันธภาพ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๘.สัมพันธภาพแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือสัมพันธภาพของการลำดับใจความ และสัมพันธภาพโดยคำเชื่อมความ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๙.ความสำคัญของการย่อหน้า คือการเน้นความโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดปริมาณ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๑๐.ความแต่ละตอนมีความสัมพันธ์ เรื่องราวต้องมีความรู้ความคิดโดยมีเหตุผล มีหลักฐานอ้างอิงเพื่อให้น่าเชื่อถือ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

กลับหน้าหลัก

นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.