แบบทดสอบหลังเรียน

คำสั่ง : จงพิมพ์คำตอบ คำว่า ถูก ลงในช่องของข้อที่คิดว่าถูก และพิมพ์คำว่า ผิด ลงในช่องที่ของข้อที่คิดว่าผิด


. ๑.สระแยกเป็น ๒ ประเภท คือรูปสระและเสียงสระ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๒.รูปสระมี ๓๒ รูป ๒๑ เสียง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๓.เสียงสระ เช่น อะ, อา, อิ, อี รูปสระ เช่น ะ, า, ิ, ี
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๔.สระแท้มี ๑๘ เสียง สระประสมมี ๖ เสียง สระเกิน มี ๘ เสียง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๕.วรรณยุกต์มี ๔ รูป ๕ เสียง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๖.วรรณยุกต์ไม่มีรูป คือ วรรณยุกต์ที่ไม่ต้องใช้รูปวรรณยุกต์บังคับข้างบน ซึ่งมีครบทั้ง ๕ เสียง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๗.พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ใช้แทนก้อนคำที่เราพูดบางครั้งเปล่งออกมาเป็นเสียงครั้งเดียว
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๘.พยางค์ คือส่วนหนึ่งของคำพูด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๙.พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เป็นองค์ประกอบของถ้อยคำ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

. ๑๐.พยางค์ที่มีองค์ประกอบ ๔ ส่วน ได้แก่ คำว่า ปาก, เล่ห์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

กลับหน้าหลัก

นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.