หน้าหลัก
@_@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง การเขียนเรียงความค่ะ@_@
คำนำ
คำแนะนำในการเรียน
แผนภูมิลำดับขั้นการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตอนที่๑ ความหมายของเรียงความ
แบบทดสอบ องค์ประกอบของเรียงความ
ตอนที่๒ องค์ประกอบของเรียงความ
ตอนที่๓ ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
คำถาม เรื่องลักษณะของเรียงความที่ดี
ตอนที่๔ ลักษณะของเรียงความที่ดี
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
   
 
คำนำ
 
 
บทเรียนแบบโปรแกรมชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียง  
  ความ ซึ่งเป็นบทเรียนแบบโปรแกรม ได้กำหนดเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  ช่วงชั้นที่ ๔ ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  
  มีการเสริมแรงแก่ผู้เรียนเป็นระยะ ๆ มีการเฉลยคำตอบให้ทันที มีเนื้อหา ตัวอย่าง และวิธีการเรียนรู้ที่เป็นระบบ  
  โดยเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดทักษะ ในการเขียน คำนำ เนื้อเรื่อง  
  และสรุปได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
    หวังว่าบทเรียนแบบโปนแกรมเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สนใจนำไปพัฒนาการเรียนรู้  
  ต่อไป  
     
นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่
 
     
ครูชำนาญการ
 
     
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
     
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
 
 
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.