หน้าหลัก
@_@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง การเขียนเรียงความค่ะ@_@
คำนำ
คำแนะนำในการเรียน
แผนภูมิลำดับขั้นการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตอนที่๑ ความหมายของเรียงความ
แบบทดสอบ องค์ประกอบของเรียงความ
ตอนที่๒ องค์ประกอบของเรียงความ
ตอนที่๓ ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
คำถาม เรื่องลักษณะของเรียงความที่ดี
ตอนที่๔ ลักษณะของเรียงความที่ดี
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
   
   
   
   
 
ตอนที่ ๒ องค์ประกอบของเรียงความ
 
  อ่านเพื่อทำความเข้าใจอีกนิดนะค่ะ....  
  องค์ประกอบของเรียงความ  
 
มี ๓ ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป  
    คำนำ : เป็นส่วนแรกของเรียงความ ทำหน้าที่เปิดประเด็น ดึงดูดความสนใจ พิถีพิถัน คำนึงถึงเรื่องที่ตนจะ  
  เขียน เน้นศิลปะในการใช้ภาษา  
    เนื้อเรื่อง : เป็นส่วนสำคัญและยาวที่สุดของเรียงความ ประกอบด้วย ความรู้ ความคิด และข้อมูลที่ผู้เขียน  
  ค้นคว้า และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  
    สรุป : เป็นส่วนสุดท้าย ผู้เขียนจะทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ สอดคล้องกับเรื่องที่เขียน กระชับ  
  รัดกุม ใช้ข้อความที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ  
    ซึ่งการเขียนสรุปมีหลายวิธี เช่น ฝากข้อคิด และความประทับใจให้ผู้อ่านย้ำความคิดสำคัญของเรื่อง ชักชวน  
  ให้ปฏิบัติตาม ให้กำลังใจแก่ผู้อ่าน ตั้งคำถามที่ชวนให้ผู้อ่านคิดหาคำตอบ และยกคำพูด คำคม สุภาษิต หรือบทกวีที่  
  น่าประทับใจ เป็นต้น  
    เมื่ออ่านแล้วพอจะทราบไหมค่ะว่า องค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีอะไรบ้าง  
  ลองใช้สมองทำ ๕ ข้อ อีกครั้งนะค่ะ ไปทำแบบทดสอบ  
     
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
 
 
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.