หน้าหลัก
@_@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง การเขียนเรียงความค่ะ@_@
คำนำ
คำแนะนำในการเรียน
แผนภูมิลำดับขั้นการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตอนที่๑ ความหมายของเรียงความ
แบบทดสอบ องค์ประกอบของเรียงความ
ตอนที่๒ องค์ประกอบของเรียงความ
ตอนที่๓ ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
คำถาม เรื่องลักษณะของเรียงความที่ดี
ตอนที่๔ ลักษณะของเรียงความที่ดี
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
   
 
ตอนที่ ๓ ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
 
 
เมื่อเข้าใจองค์ประกอบของการเขียนเรียงความแล้ว
 
 
ลองมาดูซิว่า ขั้นตอนการเขียนเรียงความควรทำอย่างไร...
 
  ขั้นตอนการเขียนเรียงความ  
    ๑. การเลือกเรื่อง เหากจะต้องเป็นผู้เลือกเรื่องเองแล้ว ควรเลือกตามความชอบ หรือความถนัดของตนเอง  
    ๒. การค้นคว้าหาข้อมูล เอาจทำได้โดยการค้นคว้าจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่น ๆ  
    ๓.๓ วางโครงเรื่อง เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้ว ต้องวางโครงเรื่อง โดยคำนึงถึงการจัดการ จัดลำดับหัวข้อเรื่อง  
  ที่จะเขียนให้สัมพันธ์ ต่อเนื่องกัน เช่น  
    ๓.๑ จัดลำดับหัวข้อตามเวลาที่เกิด  
    ๓.๒ จัดลำดับหัวข้อจากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่  
    ๓.๓ จัดลำดับตามความนิยม  
    ๔. การเรียบเรียง ตามรูปแบบของเรียงความ ตามองค์ประกอบ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป  
     
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
 
 
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.