หน้าหลัก
@_@ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง การเขียนเรียงความค่ะ@_@
คำนำ
คำแนะนำในการเรียน
แผนภูมิลำดับขั้นการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตอนที่๑ ความหมายของเรียงความ
แบบทดสอบ องค์ประกอบของเรียงความ
ตอนที่๒ องค์ประกอบของเรียงความ
ตอนที่๓ ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
คำถาม เรื่องลักษณะของเรียงความที่ดี
ตอนที่๔ ลักษณะของเรียงความที่ดี
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
   
   
   
   
   
 
ตอนที่ ๔ ลักษณะของเรียงความที่ดี
 
     
 
   
  ลองตอบคำถามกันก่อนดีไหมค่ะ
 
  บอกความหมายของคำต่อไปนี้  
    เอกภาพ หมายถึง ...........................................................................................................  
    สัมพันธภาพ หมายถึง ...........................................................................................................  
    สารัตถภาพ หมายถึง ...........................................................................................................  
       
   
ตอบได้ไหมค่ะ ...ลองอ่านลักษณะของเรียงความที่ดี
 
   
ในหน้าต่อไปเลยค่ะ
 
     
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนนามนพิทยาคม
 
 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
 
 
Copyright(c) 2006 Rojana Intlaoyai. All rights reserved.